รายการเอกสาร

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมวดหมู่  
63_30012020 สถานการณ์ปัญหาเด็กวัยเรียนและโรคทางจิตเวชที่เป็นปัญหาในการเรียน (POWERPOINT) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Educational Regional Operation: HERO) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม Download
DOC_31.1.63.2 ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ Health and Educational Regional Operation: HERO (PPT) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Educational Regional Operation: HERO) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม Download
63_30012020-2 สถานการณ์ปัญหาเด็กวัยเรียนและโรคทางจิตเวชที่เป็นปัญหาในการเรียน (PDF) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Educational Regional Operation: HERO) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม Download
file_hero1 โรคจิตเวชที่พบในเด็กวัยเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมพีลูดส์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Download
file_hero2 ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ Health and Educational Regional Operation: HERO โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมพีลูดส์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Download
file_hero3 โภชนาการเด็กวัยเรียนในยุค New Normal โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมพีลูดส์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Download
file_hero4 สุขอนามัยเด็กวัยเรีนรในยุค new normal โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมพีลูดส์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Download
Total 7 entries